Algemene voorwaarden

I. Algemene Gebruiksvoorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
Jord: de ondernemer die de in deze voorwaarden omschreven dienstverlening aanbiedt.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een klus plaatst op Jord
Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon in de leeftijd vanaf 14 jaar die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een klus accepteert en uitvoert

Klus: een dienst die aangeboden wordt via de App door een Opdrachtgever. Voorbeelden hiervan zijn o.a. ‘grasmaaien’, ‘bijles geven’, ‘chauffeuren’, ‘boodschappen doen’.
Gebruiker: (Mogelijke) Opdrachtnemer of (mogelijke) Opdrachtgever
Gebruikers: (Mogelijke) Opdrachtnemers en (mogelijke) Opdrachtgevers

1. Welkom bij Jord.nl
Welkom bij Jord (de “Website en/of App en/of “Jord”) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 1 april 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website www.jord.nl en/of App (de “Website en/of App”), zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle diensten die door Jord worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Jord aangaat voor het gebruik van de Website en/of App en de diensten. Door het bezoeken van onze Website en/of App gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Jord raadt iedereen die gebruik maakt van de Website en/of App of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Jord kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, waarna de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden per direct zullen gelden. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.
Jord is een digitaal platform waar Opdrachtgevers en Opdrachtnemers samenkomen om Klussen te vragen en aan te bieden (‘Heitje-voor-Karweitje-Online’)

2. Bescherming van uw privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website en/of App gebruikt.

3. Minderjarigen
De diensten van Jord zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Opdrachtnemers jonger dan 16 jaar indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht. Jord staat er niet voor in dat de minderjarige Opdrachtnemer de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger daadwerkelijk heeft gekregen.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website en/of App
De inhoud van de Website en/of App mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website en/of App te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om persoonsgegevens van Opdrachtnemers die een Klus accepteren via de App (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Klussers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
Op de databank met Klussen rust het databankrecht van Jord. Dit houdt onder meer in dat het de Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Klussen op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Ook is het de Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet toegestaan om hyperlinks naar Jord.nl op een andere Website en/of App weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Jord is verkregen. 

Tenzij Jord daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Klussen op de App te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de knop ‘Plaats een klusje’. 

Het is niet toegestaan om Klussen namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Jord daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

5. Misbruik van de Website en/of App en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Jord. Uw reactie op een Klus en eventuele vervolgberichten tussen Klusser en Opdrachtgever worden via de servers van Jord verzonden. 

Voor het melden van illegale en inbreukmakende Klussen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het ‘Meld-aan-Jord-systeem’; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier. 

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Jord kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website en/of App, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website en/of App verstoort:
a. Jord kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Jord of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Klussen of reacties;
en/of
b. Jord kan een of meerdere Klussen van de Opdrachtgever verwijderen.
Jord kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Jord binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

6. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website en/of App foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website en/of App of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website en/of App zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten of kennelijke verschrijvingen.

7. Beperking aansprakelijkheid Jord
7.1 Jord is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jord. Op geen enkele wijze kan Jord aansprakelijk worden gehouden voor het handelen c.q. nalaten van (één of meer) Gebruikers, zelfs niet indien sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van (één of meer) Gebruikers.
7.2 Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Gebruiker of afwijkingen ten opzichte van op de Website en/of App verstrekte informatie geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.
7.3 Een eventuele contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid (ten gevolge van opzet of grove schuld) aan de zijde van Jord is te allen tijde beperkt tot eventuele directe en materiële schade. Jord is nimmer aansprakelijk voor indirecte respectievelijk gevolgschade. Indien Jord is gehouden tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan €150,-

8. Wijzigingen van de diensten en de Website en/of App
Jord kan de Website en/of App of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen, zonder dat Jord kan worden gehouden tot betaling van enige (schade)vergoeding. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Website en/of Apps en diensten van derden
De Website en/of App bevat verwijzingen naar de Website en/of Apps van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Jord heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze Website en/of Apps. Op deze Website en/of Apps gelden de (privacy)regels van die betreffende Website en/of App. Indien u vragen over deze regels van Website en/of Apps van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende Website en/of Apps. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Jord kunt u indienen door een email te sturen aan klachten@jord.nl
Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen
Jord is een handelsnaam van ShareCon B.V. en is gevestigd aan de Maarnse Grindweg 38, 3953 LW te Maarsbergen. Jord is bereikbaar op telefoonnummer 0343-845746, BTW nummer NL855641526B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64378535.
Jord kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Jord zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden per direct van kracht.
Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Jord zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Jord (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Klussen)  kunnen worden gericht aan Jord, Maarnse Grindweg 38, 3953 LW te Maarsbergen. Jord kan kennisgevingen aan Gebruikers ook versturen naar het opgegeven e-mail adres.
Jord is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Jord over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Jord en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Jord en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de bevoegde rechter te Utrecht bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Jord zich op de bevoegdheid van de rechter te Utrecht beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Op alle overeenkomsten die Jord aan gaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

II. Regels voor het plaatsen van een Klus

1. Jord is een klusplatform
Jord is een platform waar een Opdrachtgever klussen kan plaatsen en een Opdrachtnemer deze klussen kan bekijken. Voorbeelden van klussen zijn ‘grasmaaien’, ‘bijles geven’, ‘chauffeuren’, ‘boodschappen doen’. 

Jord is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer tot stand komt. Opdrachtgevers en Opdrachtnemers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een Klus op de App

Klussen die door een Opdrachtgever op de App worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
a. Iedere Klus mag maar één concrete dienst bevatten
b. Elke titel en elke tekst van een Klus dienen een omschrijving van de gevraagde dienst te bevatten
c. Titels en teksten van Klussen mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
d. Klus-inhoud die niet is toegestaan:
• De titel en de tekst van de Klus mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
• Een Klus mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende en/of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
• Het is niet toegestaan een Klus te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
• Het is niet toegestaan om Klussen te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde Website en/of App te genereren.
e. Het is niet toegestaan Klussen aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om Klussen aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op Klussen. Opdrachtgevers en Opdrachtnemers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van de desbetreffende Klus te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.
f. Het is niet toegestaan om een Klus aan te bieden die inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
g. Het is Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet toegestaan om buiten de App contact met elkaar op te nemen.
h. Jord kan op ieder moment zonder opgave van redenen een klus van de App verwijderen zonder enige vergoeding aan de Opdrachtgever of Opdrachtnemer.

3. Het plaatsen van een Klus
3.1. Een Opdrachtgever plaatst zijn Klus via de knop ‘Plaats een klusje’ op de App. Voordat een Opdrachtgever een Klus kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Klussen.

3.2. Totstandkoming Klusovereenkomst tussen Jord en Opdrachtgever

s;
a. Nadat de Opdrachtgever heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Plaats een klusje’ een Klus aanbieden. Hiermee komt de Klusovereenkomst (de “Klusovereenkomst”) tussen Jord en de Opdrachtgever bij plaatsen Klussen tot stand.
b. Jord bewaart alle gegevens van iedere Klusovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Klus. Daarna zullen wij de gegevens van de Klusovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de Opdrachtgever binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Klus is geplaatst en onder vermelding van het Klusnummer deze gegevens opvragen.
c. Indien de Klus wordt geannuleerd of indien de Klus is afgerond, wordt de Klus verwijderd en eindigt de Klusovereenkomst en is Jord haar verplichtingen onder de Klusovereenkomst volledig nagekomen.
d. Op basis van de Klusovereenkomst is Opdrachtgever aan Jord een geldelijke vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever zal van Jord hiervoor maandelijks een factuur ontvangen waarop de Klusovereenkomst(en) zal worden vermeld. De geldelijke vergoeding zal maandelijks automatisch geïncasseerd worden bij de Opdrachtgever. De hoogte van de geldelijke vergoeding wordt via de Website e/of App bekend gemaakt. Bij het niet voldoen van de factuur is Jord gerechtigd om de wettelijke incassokosten in rekening te brengen. Tevens is Jord gerechtigd de Gebruiker te verwijderen van het klusplatform.
e. In de geldelijke vergoeding is 21% BTW berekend die door Jord afgedragen wordt aan de belastingdienst.

4. Melden van illegale of inbreukmakende Klussen aan Jord
Meldingen van Klussen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

;
a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties. Klussen die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Klussen waarin illegale diensten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het ‘Meld-aan Jord-systeem’.
b. Misbruik van het ‘Meld-aan-Jord-systeem’ wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

5. Wij geven geen garanties
5.1. Opdrachtgevers en Opdrachtnemers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Klus op de Website en/of App plaatsen of accepteren. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Klus, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde Klussen, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Opdrachtgevers om Klussen aan te bieden en/of de bevoegdheid van Opdrachtnemers om Klussen te accepteren en uit te voeren. Jord geeft daarover geen garantie.
5.2. Jord kan ook niet garanderen dat de Klussen die door Opdrachtgevers op de Website en/of App worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen van de Opdrachtnemers.
5.3. Jord kan ook niet garanderen dat uitgevoerde Klussen door de Opdrachtnemer voldoen aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.

6. Vrijwaring en beperking aansprakelijkheid Jord


6.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Jord voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
(I) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Klus,
(II) de uitvoering van via de Website en/of App aangeboden Klussen; en
 (IV) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Klus.
6.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Jord zijn opgenomen in hoofdstuk I, artikel 7.

7. Wijzigingen
Jord kan de Website en/of App of delen daarvan te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze wordt doorgevoerd.
8. De Klus kan ook elders worden gepubliceerd
8.1. Jord kan de Klus en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Klus of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, op Website en/of Apps van derden, in gedrukte media en/of op televisie.
8.2. Door het plaatsen van een Klus verstrek je Jord automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Klus en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of Klusdoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.
8.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Klus om het hen mogelijk te maken deze en andere Klussen te promoten op Website en/of Apps van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Klus bevatten.
8.4. De opmaak van Klussen kan dusdanig gewijzigd worden dat de Klussen toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.
8.5. De Website en/of App bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de Website en/of Apps van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Klus. Jord heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze Website en/of Apps. Op deze Website en/of Apps gelden de (privacy)regels van die betreffende Website en/of App.

III. Privacybeleid

1. Algemeen
Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Jord met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de Website www.jord.nl en/of App Jord (“Website en/of App”) en alle gerelateerde Website en/of Apps, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Jord is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van Jord en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het door ons verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.
Jord kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website en/of App. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website en/of App is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 maart 2017.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
U kunt onze Website en/of App bezoeken zonder u te hoeven registreren door middel van het aanmaken van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat deze gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Indien gegevens zijn geanonimiseerd, of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn hierdoor niet te classificeren als persoonsgegevens. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer u onze Website en/of Apps bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of op Klussen of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar Jord.nl, verwijzende URL, Klusgegevens, en IP-adres; en
• informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

Gegevens die u aan ons verstrekt:
Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze Website en/of Apps invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
• aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, Website en/of Apps of Diensten van derden;
• andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de Website en/of App, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een Klus te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde Klussen of uw gebruik van de contactmogelijkheden bij een Klus), daaronder begrepen gepseudonymiseerde informatie met betrekking tot het bellen van een aan u in een Klus getoond telefoonnummer;
• gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze Website en/of Apps of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
• gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

Gegevens uit andere bronnen:
Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.
Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen Opdrachtnemers en Opdrachtgevers, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Transactiegeschillen Database (“TGD”) van Jord. De gegevens die Jord in dit kader verwerkt, worden niet op grond van eigen onderzoek door Jord vastgelegd, maar zijn afkomstig van Gebruikers van Jord die door middel van een melding informatie aan Jord of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de Jord Website en/of App.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:
• om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
• om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven (denk hierbij aan het een halt toeroepen van verdachte conversaties via onze Website en/of App);
• om onze Diensten, content en Klussen op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
• om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze Diensten, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
• om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.
Gegevens delen met en registratie op social media sites: Wij kunnen sign-on Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere Website en/of Apps toegang te krijgen tot de Jord Website en/of App of gerelateerde Website en/of Apps. We kunnen ook Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media, Website en/of Apps van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter.
Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op Website en/of Apps van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per Website en/of App en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw Jord-account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde Website en/of Apps kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
• dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Diensten op de Website en/of App (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Jord.
• bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen:
–  om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
–  indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
–  indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
• Gebruikers. Indien u via de App een Klus heeft aangeboden of via de App interesse heeft getoond in het uitvoeren van een Klus, om verdere communicatie en/of de eventuele transacties met betrekking tot de uit te voeren Klus tussen u en de andere Gebruiker mogelijk te maken.
• andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met Jord (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
• ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.

Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij – in ons streven om uw privacy te respecteren en de Website en/of App vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Gegevens die u deelt op Jord: Op onze App hebben Gebruikers de mogelijkheid om Klussen en andere gegevens met andere Gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere Gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze App ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een Opdrachtgever of Opdrachtnemer, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze App en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere Gebruikers dan ook niet garanderen.

Wij raden u sterk aan om, indien u onze App bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw Website en/of App-bezoek moeten verwijderen.

4. Marketing Doeleinden
U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of Diensten van Jord die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.
Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven door een e-mail te sturen naar privacy@jord.nl, ofwel in uw Mijn Jord account of in het door u ontvangen bericht.

5. Cookies
Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies om ons te helpen u te identificeren als Gebruiker, om u een betere Gebruikerservaring op onze Website en/of App(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze Website en/of App. Voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van deze technologieën verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid.

6. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘Mijn Jord’ account. Wanneer u iets openbaar plaatst, zult u uw bericht (Klus) mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen. 

Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met Customer Support voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op Jord, tenzij Jord op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig:
• Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contactgegevens en uw e-mailadres vermeld zijn
• Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal Jord deze vernietigen)
U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar privacy@jord.nl met de documentatie als bijlage, of via de post naar:

ShareCon B.V.
t.a.v. Jord Customer Service
Maarnse Grindweg 38
3953 LW Maarsbergen.

Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacybeleid’:
• via info@jord.nl of
• door te schrijven naar:

ShareCon B.V.
t.a.v. Jord Customer Service
Maarnse Grindweg 38
3953 LW Maarsbergen.

7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens
Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u vermoedt dat er toch misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8. Andere informatie
Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”):
Wij tolereren geen misbruik van onze Website en/of App. U heeft geen toestemming om andere Gebruikers van Jord toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een Opdrachtnemer een dienst van u heeft afgenomen, tenzij de betreffende Opdrachtnemer daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze Website en/of App (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar spam@jord.nl of abuse@jord.nl. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door Jord gehoste Website en/of App heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar security-bug@jord.nl met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze Website en/of App. Voor meer informatie over onze ‘Responsible Disclosure Policy’ kunt u contact opnemen met ons via security-bug@jord.nl
Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Derden:
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. Jord heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

Contact:
Mocht u nog vragen hebben over Jord en onze Website en/of App dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@jord.nl

Scroll naar top